Ochrana osobních údajů

Obecná ustanovení

Pravidla firmy Pavlis s.r.o. při nakládání s osobními údaji a dalšími písemnostmi osobní povahy, které jsou předmětem ochrany osobnosti, při jejich nakládání prostřednictvím informačního systému, při jejich předávání/poskytování jiným subjektům apod., stanovuje směrnice v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů, zákonem č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů a dalších relevantních právních předpisů.

Osobní údaje – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této osoby.

Aktuální verze těchto Zásad zpracování osobních údajů je dostupná na internetových stránkách www.pavlis.studio .

Správce osobních údajů

Správce osobních údajů jmenovaný na základě Jmenovacího protokolu vykonává dozor nad shromažďováním, zpracováváním, uchováváním, úpravou a aktualizací osobních údajů ve firmě. Správcem je pověřený zaměstnanec firmy Pavlis s.r.o. (se sídlem č.p. 187, 267 22 Suchomasty, vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 253975), který je současně se jmenováním poučen, proškolen a zavázán k mlčenlivosti.

Účelem zpracování poskytnutých údajů

Účelem zpracování poskytnutých údajů je uskutečňování činností, k nimž nám případně klienti udělí souhlas, či splnění případné smlouvy s klientem nebo provedení opatření před uzavřením této smlouvy na základě žádosti. Údaje jsou tak využívané především za účelem péče o zákazníka a zasílání obchodních a marketingových sdělení.

Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro uskutečnění činností, k nimž nám dává klient svůj souhlas, či pro uzavření a splnění smlouvy nebo pro provedení opatření před jejím uzavřením a bez jejich sdělení nelze tato jednání učinit.

Sdílení a předávání osobních údajů

Předávání osobního údaje třetím stranám je možné pouze na právním základě, např. pro splnění smluvního požadavku vůči subjektu údajů nebo pokud subjekt údajů poskytl souhlas.

Kamerový systém

Kamerový systém v prostorách Pavlis s.r.o. (Suchomasty 187, 267 22 Suchomasty), prostřednictvím něhož dochází k zajištění ochrany majetku obou stran a ochrany před rizikovým chováním osob, neslouží k systematickému sledování osob. Kamerový systém je v nepřetržitém provozu 24 hodin denně a u všech z nich je pořizován záznam. Délka uložení záznamu je stanovena s ohledem na účel pořizování a shromažďování osobních údajů na 1 týden, po kterých je tento záznam vždy automaticky (tj. bez dodatečného zásahu) vymazán. Nahrané nosiče nesmí opustit prostory firmy. Výjimku tvoří pouze případy, kdy jsou tyto nosiče předávány orgánům činným v trestním řízení. Na vyžádání ze strany Policie ČR a se souhlasem majitele firmy lze přehrát záznam okamžitě.

Práva subjektu údajů

-          Právo na přístup a informace
-          Právo na opravu
-          Právo na vysvětlení a komentář
-          Právo na dotazy a stížnosti
-          Právo na vznesení námitky/výmaz údajů/blokování údajů
-          Právo na přenositelnost osobních údajů.

Jak můžete svá práva uplatnit

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce na poštovní adrese Suchomasty 187, 267 22 Suchomasty nebo e-mailem na adrese pavlisova@pavlis.studio .

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 nebo e-mailem na adrese posta@uoou.cz .

Kontaktní formulář