Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro smlouvu o dílo a montáž pro objednatele – spotřebitele

společnosti Pavlis s.r.o.
se sídlem č.p. 187, 267 22 Suchomasty
identifikační číslo: 04807804

1. Aplikace

1.1. Nebude-li v předmětné smlouvě o dílo stanoveno jinak, platí pro sjednaný obchodní případ mezi objednatelem a zhotovitelem níže uvedené všeobecné obchodní podmínky (dále jen také „VOP“). Odsouhlasením těchto všeobecných obchodních podmínek v konkrétní smlouvě o dílo se považují oběma smluvními stranami za nedílnou součást smlouvy o dílo. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před ustanovením těchto všeobecných obchodních podmínek, jež nelze jiným způsobem měnit.

2. Vznik smlouvy o dílo

2.1. Smlouva o dílo vzniká uzavřením písemné smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem. Smlouva o dílo má vždy písemnou formu a je doručená druhé straně osobně, poštou nebo e-mailem.

2.2. Na základě takto uzavřených smluv o dílo je zhotovitel povinen dodat objednateli dílo ve sjednaném rozsahu, termínu a za sjednanou cenu a objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit smluvní cenu.

2.3. Termíny plnění smlouvy o dílo jsou závazné při splnění platebních podmínek, včasného doplnění potřebných technických parametrů a zajištění stavební připravenosti objednatelem.

3. Předmět díla

3.1. Předmět díla je specifikován v konkrétní smlouvě, případně cenové nabídce zhotovitele, která tvoří nedílnou součást konkrétní smlouvy. Prvky a provedení, které nejsou ve smlouvě výslovně specifikovány a jsou nezbytné k realizaci díla, provede zhotovitel samostatně a není ohledně způsobu provedení vázán pozdějšími pokyny objednatele, zhotovitel je v tomto případě vázán pouze výrobními a technologickými postupy a konstrukčním řešením obvyklým u zhotovitele v době provedení díla.

3.2. Je-li dílo prováděno na základě projektové dokumentace dodané objednatelem, nebo pouze na základě údajů uvedených objednatelem, nenese zhotovitel žádnou odpovědnost za případnou odchylku výrobku od skutečností zjištěných na místě provedení díla. Případné vícenáklady takto vzniklé, nutné k řádnému provedení díla dle smlouvy, nese v plné výši objednatel.

3.3. Případné změny specifikace díla budou řešeny pouze formou písemného dodatku. Pokud v důsledku změny díla dojde ke změně původně sjednané ceny díla, zavazují se smluvní strany dodatkem upravit i nové určení ceny a termínu dokončení díla.

3.4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou smluvní cenu. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a jejích příloh.

3.5. Výhrada vlastnického práva: Objednatel se stává vlastníkem díla až dnem uhrazení veškerých finančních závazků vůči zhotoviteli, které vyplývají z předmětné smlouvy, nezbavuje se však odpovědnosti za škody vzniklé zhotoviteli na předmětu díla, počínaje zahájením montážních prací. Objednatel není oprávněn převést vlastnictví k dílu podle této smlouvy na jiného, dokud je nenabyl. Objednatel má povinnost informovat o výhradě vlastnictví každého dalšího svého obchodního partnera nebo třetí osobu, jemuž bude předmět smlouvy předán.

3.6. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré manuály užívání, dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal v souvislosti s dílem. Objednatel je povinen užívat dílo v souladu s těmito dokumenty. Objednatel a zhotovitel souhlasně prohlašují, že zhotovitel neodpovídá za vady způsobené objednatelem v rozporu s těmito dokumenty.

4. Dodací podmínky pro montáž

4.1. Je-li součástí smlouvy závazek zhotovitele provést montáž výrobku, je objednatel povinen na své náklady zajistit stavební připravenost díla dle požadavků zhotovitele a podmínky pro montáž, především přívod energií (tj. pitná voda, elektřina 220 V a jiné dle dohody), přístupovou cestu a uvolnění prostoru potřebného pro provedení díla v místě montážních nebo servisních prací a v nezbytném rozsahu také zamezení pohybu jiných osob. Dále se objednatel zavazuj zajistit možnost uskladnění materiálů pro dílo, a to bezúplatně. Objednatel se zavazuje zajistit přímo v místě zhotovení díla sociální zázemí a WC pro zhotovitele a jeho pracovníky.

4.2. Při marném výjezdu k montáži zaviněném objednatelem, se tento zavazuje uhradit zhotoviteli náklady na tento marný výjezd vynaložené. Objednatel se zavazuje potvrdit skutečnost marného výjezdu montážní skupině nebo jinému zástupci zhotovitele, a to formou zápisu do montážního deníku nebo do předávacího protokolu.

5. Provedení díla, dodací lhůty

5.1. Objednatel je povinen ve sjednané lhůtě, nejméně však sedm (7) pracovních dní před nástupem na montáž písemně potvrdit zajištění stavební připravenosti pro montáž v souladu s článkem 4. VOP. Neobdrží-li zhotovitel toto potvrzení objednatele, není povinen dodržet termín plnění sjednaný smlouvou o dílo. Pozdější změna termínu je možná pouze na základě vzájemné dohody stran.

5.2. Pokud dojde v průběhu provádění díla k prodlení zhotovitele z důvodu vzniku okolnosti zprošťující odpovědnosti dle § 2913 NOZ (např. vyšší moc), prodlužuje se sjednaná doba provedení díla přiměřeně době a okolnostem prodlení. Za okolnost zprošťující odpovědnosti se považuje mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, která nastala nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění povinnosti.

5.3. Konečný termín plnění se také prodlužuje o dny, ve kterých nebude možno pro objektivní prokázané skutečnosti dílo provádět (např. montáž exteriérové části díla nebude možné realizovat pro nepřízeň počasí). V případě nepříznivosti klimatických podmínek je vždy zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele o přerušení prací. Doba plnění se o tuto dobu prodlužuje, přičemž toto nebude považováno za prodlení na straně zhotovitele.

6. Předání a převzetí díla, přechod nebezpečí škody na díle

6.1. Objednatel je povinen si převzít dílo do deseti (10) dní od okamžiku, kdy jej k tomuto převzetí zhotovitel vyzve. Objednatel je povinen zajistit převzetí díla oprávněnou osobou v dohodnutý den předání díla v místě provedení díla. V pochybnostech se má za to, že osoba přebírající dílo a podepsaná na dodacím listě byla za objednatele oprávněna dílo převzít. Nezajistí-li objednatel v dohodnutém termínu osobu oprávněnou k převzetí díla, má se za to, že dílo bylo provedeno a předáno řádně (tj. bez vad a nedodělků).

6.2. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré manuály užívání, dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal v souvislosti s dílem.

7. Platební podmínky

7.1. Objednatel je povinen zaplatit cenu díla určenou ve smlouvě a jejích dodatcích. Objeví-li se při provádění díla potřeba prací do rozpočtu nezahrnutých, které nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy, (případně požadované dodatečně objednatelem), může zhotovitel požadovat přiměřené zvýšení ceny.

7.2. Drobné vady a nedodělky díla, které nebrání řádnému převzetí a užívání díla (viz. článek 6.2.), jakož i případné pozdější uplatnění reklamace díla, nemá vliv na povinnost objednatele zaplatit sjednanou cenu díla v plné výši a stanovené lhůtě splatnosti.

7.3. Je-li objednatel v prodlení se splněním povinnosti umožnit zhotoviteli řádnou montáž např. prodlením se stavební připraveností, s úhradou zálohy, nebo jiné již dříve splatné faktury, není zhotovitel povinen nastoupit na montáž ve sjednaném termínu.

7.4. Zhotovitel se zavazuje při nesplnění dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za zhotovení díla za každý den prodlení.

8. Jakost, záruka

8.1. Zjevné vady je objednatel povinen uplatnit nejpozději při převzetí díla. Skryté vady je objednatel oprávněn uplatnit v průběhu záruční lhůty a zároveň po úplném uhrazení kupní ceny.

8.2. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla dle § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Je-li objednatelem fyzická osoba, která je spotřebitelem ve smyslu § 419 NOZ, uplatní se na smlouvu o dílo a vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem rovněž příslušná ustanovení NOZ vztahující se na spotřebitele

8.3. Smluvní záruční doba začíná běžet předáním a převzetím díla, resp. uhrazením smluvní ceny díla a případných dalších závazků objednatele vůči zhotoviteli, podle toho, která skutečnost nastala později. Konec smluvní záruční lhůty nastane uplynutím 24 měsíců od předání díla. V případě dílčích plnění počíná běžet záruční doba až dnem předání a převzetí celého díla objednatelem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel jednoznačně prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel a/nebo s výjimkou vad, které byly způsobeny využíváním díla v rozporu s dokumenty, které mu dodal zhotovitel. Za vady se nepovažuje běžné opotřebení díla na základě jeho užívání objednatelem po předání díla.

8.4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou v průběhu záruční lhůty v důsledku neodborných zásahů ze strany objednatele, a dále v případech uvedených v záručním listě. Zhotovitel neodpovídá za přirozené opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním, za vady způsobené chemickými vlivy a vady způsobené užíváním výrobku k jiným účelům, než uvedeno ve smlouvě, nebo k nimž se daný výrobek užívá obvykle. Zhotovitel neodpovídá ani za vady způsobené neodborným zásahem, nedodržením zásad pro používání, nevhodnou obsluhou, neodbornou montáží či nesprávným používáním a za vady způsobené zásahem třetí osoby, či z důvodů vnější události (zejména vyšší mocí, např. živelná katastrofa; krádež apod.). Tyto závady budou odstraněny pouze na náklady objednatele.

8.5.  Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje vyřídit reklamaci co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění s výjimkou vad, jejichž povaha a rozsah si vyžadují delší termín pro obstarání materiálu, norem spotřeby času nebo nutných technologických přestávek.

8.6.  Objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady vždy jen písemnou formou s popisem vad zaslanou do místa podnikání zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede č. cenové nabídky, na základě které bylo dílo realizováno a jež je přílohou č. 1 této smlouvy, popíše záruční vadu a uvede navrhovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel je povinen se k reklamaci nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů písemně či elektronicky na e-mail objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy vyjádřit a uvést, zda reklamaci uznává nebo sdělit objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním.

8.7. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostor nebo místností, ve kterých se vyskytují záruční vady, pokud je to potřebné pro ověření či řádné odstranění záručních vad.

8.8. V případě odstranění záruční vady dodáním nedodaných částí předmětu díla a výměnou (dodáním nového plnění) prvků nebo zařízení nebo novým provedením prací běží pro dodané nebo vyměněné části předmětu díla nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění (věcí) objednatelem. Délka této záruční doby odpovídá příslušné záruční době uvedené ve smlouvě.

8.9. Práva a povinnosti z titulu vad díla nezanikají ani pro případ odstoupení od této smlouvy.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. V případě, že dojde mezi zhotovitelem a objednatelem jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o dílo, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

9.2. Spory plynoucí z výkladu a realizace smlouvy o dílo mezi společností Pavlis Interier s.r.o. jako zhotovitelem a spotřebiteli jako objednateli, budou řešeny také u místně a věcně příslušného soudu v České republice.

9.3. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), ve znění pozdějších předpisů.

9.4. Tyto VOP tvoří nedílnou součást pro smlouvy o dílo, montáže a servisy, které na tyto VOP odkazují a činí je jejich nedílnou součástí. Součástí těchto smluv jsou vždy VOP účinné ke dni uzavření uvedených smluv.

9.5. Aktuální vzorové znění VOP je vždy k dispozici na www. pavlisinterier.cz. Změny VOP lze činit pouze na základě písemné dohody stran písemnou dohodou v konkrétní smlouvě.

9.6. Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli, prokáže-li, že mu ve splnění povinností trvale nebo dočasně zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, např. vyšší moc. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně zhotovitele po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů zhotovitele.

9.7. V případě vzniku platební neschopnosti objednatele se veškeré pohledávky zhotovitele vůči objednateli stávají splatnými v den, kdy se zhotovitel o této platební neschopnosti dozvěděl. Zhotovitel je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplacené části díla.

9.8. Pokud objednatel odepře či zmaří doručení listiny od zhotovitele, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.

9.9. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel zpracovával jeho osobní údaje poskytnuté v souvislosti s objednáváním zboží, a to za účelem realizace smlouvy o dílo. Zhotovitel používá tyto údaje k realizaci smlouvy o dílo a ke komunikaci s objednatelem. Údaje umožní zhotoviteli provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad, popřípadě identifikovat platbu objednatele učiněnou cestou bankovního převodu. Údaje jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

9.10. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro smlouvy o dílo a montáž jsou účinné od 13. 4. 2022

Pavlis s.r.o.
Martin Pavlis, jednatel

.

.

.

PODMÍNKY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI

Pokud nebude sjednáno ve Smlouvě o dílo jinak, pak pro zahájení provádění díla je nezbytně nutné, aby Objednatel zajistil pro Zhotovitele bezplatně minimálně následující součinnost (ledaže by z předmětu plnění vyplývalo, že daná konkrétní součinnost není potřebná):

·        Místo plnění je způsobilé k provedení díla.

·        V místě plnění ve vnitřních prostorech musí být relativní vlhkost vzduchu 45-60 % a teplota 16 - 25 °C.

·        Dokončení všech mokrých a prašných procesů v místě zhotovení díla.

·        Zajištění dostatečné nosnosti podlah s ohledem na dodávané výrobky.

·        Dostatečnou únosnost nosných konstrukcí v případě montáže závěsných prvků apod. U všech prvků, které vyžadují zavěšení na stěny, zajistit kromě pevnosti stěn také jejich dostatečnou tloušťku, které zajistí únosnost kotevních prvků 80 kg na kotevní bod.

·        Pro uchycení horních závěsných skříněk nesmí být ve výšce 160-230 cm od podlahy žádná instalace (elektřiny, plyn, voda). Veškeré elektro instalace musí být vedeny ve zdi, ne po povrchu. 

·        V případě potřeby kotvení nábytku v místě elektroinstalace, je Objednatel povinen Zhotoviteli poskytnout dostupné technické výkresy k elektroinstalaci. Zhotovitel není odpovědný za případné poškození elektroinstalace plynoucí z nepřesných technických výkresů či z jejich nedodání.

·        Z důvodu odzkoušení spotřebičů a dřezu musí být nejpozději v první den montáže funkční voda, odpad či elektřina (ledaže by z předmětu plnění vyplývalo, že daná konkrétní součinnost není potřebná).

·        Všechny elektrické spotřebiče, které jsou zároveň připojeny na přívod či odpad vody (myčky nádobí, pračky, parní trouby, lednice s dávkovačem vody, atd.), musí mít připravenu zásuvku, která je chráněna proudovým chráničem (s výjimkou lednice a mrazáku, které nemusí být jištěny proudovým chráničem). Zároveň musí být proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky umístěné v prostoru dřezové skříňky.

V případě, že při předání bude místo pro provádění díla vykazovat vady, obě strany o tom sepíší protokol, kde bude stanoveno, do kdy se Objednatel zavazuje vady odstranit a předat Zhotoviteli způsobilé místo k provádění díla.

Zhotovitel je oprávněn (nikoliv však povinen) stavební připravenost, kterou Objednatel nesplní ani po písemném či emailovém upozornění, zařídit sám a poté veškeré náklady přeúčtovat Objednateli. Dále Zhotovitel prohlašuje, že nerealizuje zapojení elektrické indukční varné desky 400 V, současně si vyhrazuje právo odmítnout zapojení spotřebičů a elektroinstalace, které nejsou zakončeny koncovkou či zásuvkou pro připojení zástrče 230 V (či 400 V). Na náklady Objednatele je však oprávněn (nikoliv povinen) tyto služby zajistit. 

INSTALACE VODY A ODPADU

·        Umístění ventilů – studená voda vpravo, teplá voda vlevo. Výška 600 mm od čisté podlahy.

·         Ukončení přívodů pro baterii – rohovým ventilem 3/8“  se  sítkem a škrtítkem, případně jiný rozměr lze zkoordinovat s vybranou baterií.

·         Odpad – u dřezu musí být 400 až 480 mm od podlahy u normálních odpadů, průměr 50 mm. V případě, že je součástí drtič, musí být odpad ve výšce maximálně 400 mm.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ ZÁSUVEK

·        Zásuvky 230 V se používají pro zapojení spotřebičů (myčka, lednice, trouba atd.).

·         Myčky, trouby, pračky a všechny další přístroje s příkonem nad 2 kW vyžadují samostatný okruh jištěný 16 A jističem.

·         Pokud Objednatel písemně nepožádá o dodání speciálních elektroinstalačních krabic, které se budou osazovat do nábytku, provede Zhotovitel přípravu standardní krabice dle vlastního uvážení, které bude umožňovat instalaci běžné zásuvky či vypínače.

·         Pokud se umísťují elektroinstalační krabice (vypínače, zásuvky atd.) do nábytku, je nutné v jejich místě nechat ve zdi vysekaný a začištěný otvor pro instalační krabičku ve všech směrech o 20 mm větší, než je plánovaná el. krabice. Dále je nutné do tohoto otvoru vyvést kabel 230 V dlouhý cca 20 cm. Pokud je prostor mezi stěnou a nábytkem alespoň 70 mm, je možné do nábytku krabici osadit bez kapsy ve stěně, délka kabelu však zůstává cca 20 cm.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ VARNÉ DESKY A SPORÁKU

·        El. vývod 3x230 V/ 400 V pětižílovým vodičem CGSG J5 x 2,5 mm2 - dlouhým minimálně 150 cm.

ELEKTRICKÉZAPOJENÍ LED PÁSKU

·        Zásuvka 230 V nebo elektrický vývod 230 V ovládané vypínačem nebo stálé napojení v případě, že je LED světlo spínáno Zhotovitelem dodávaným vypínačem, umístěným v dodávaném nábytku či kuchyni.

·         Napětí dodávaných LED pásků je 12 či 24 V dle uvážení vhodného technického řešení v rámci přípravy výrobní dokumentace.

ODSAVAČ PAR

·        Zásuvka 230 V, vyosena mimo prostor, kde vede potrubí.

·         Průměr odsávacího potrubí min. 125 mm dle odsouhlasené dokumentace. Součástí odtahového systému musí být zpětná klapka.

·         V případě montáže odsavače v prostoru nad ostrůvkem, který je instalován do sníženého sádrokartonového podhledu, musí být připraveny závitové tyče o průměru 8 mm dle šablony zvoleného odsavače, které jsou pevně ukotveny v původním stropu nad podhledem. Tyče musí ze sádrokartonového podhledu vyčnívat o 5 až 10 cm.

·         V případě vestavěné digestoře je nutná do podhledu SDK dostatečná výdřeva, případně vynesení dostatečné SDK konstrukce.


Kontaktní formulář